The guy is shocked.

The guy is shocked.

https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExMzQwZjk2NjY5NDIyZjkwYzQ3NGZhMWNkOWZjMzRmMjlkMjY5YzBmOCZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZzX2dpZklkJmN0PWc/Y4raQCHT0vDvjisj3e/giphy.gif