What movie is this from?

What movie is this from?

https://i.redd.it/0v6jm398waob1.gif