Riolu has mastered “Beg”

Riolu has mastered “Beg”

https://i.redd.it/vk453l3nbryb1.jpg