Thank God I always keep a piece of sushi in my pocket

Thank God I always keep a piece of sushi in my pocket

https://i.redd.it/z5v7pahkj0ob1.jpg