Smashed in the good way?

Smashed in the good way?

https://i.redd.it/tgow1611lgob1.jpg