Nothing like some good brisket

Nothing like some good brisket

https://i.redd.it/cjyg4yxeo6nb1.jpg