Just let him have this

Just let him have this

https://i.redd.it/84yu2ns464zb1.jpg